Page: Građevinska inspekcija

1. Odsek građevinske inspekcije , u okviru koga se obavljaju se poslovi koji se odnose na:

* inspekcijski nadzor nad primenom zakona, standarda, normativa i drugih propisa koji se odnose na projektovanje i izgradnju objekata, tehnička svojstva i kvalitet građevinskih materijala koji se koriste u gradnji, preduzimnje propisanih mera radi uklanjanja objekata koji se grade bez odgovarajuće dokumentacije, nalaganje mera koje treba preduzeti na objektima koji zbog neodržavanja ugrožavaju bezbednost, život i zdravlje ljudi i zaštitu životne okoline, vršenje nadzora nad primenom odredaba propisa o održavanju stambenih zgrada, način utvrđivanja visine troškova nastalih u postupku prinudnog izvršenja,
* vođenje upravnog i izvršnog postupka, obavljanje upravnih radnji i donošenje upravnih akata u postupku inspekcijskog nadzora, pregled objekata radi utvrđivanja načina izvršenja u postupku prinudnog izvršenja, utvrđivanje visine troškova nastalih prinudnim izvršenjem,
* podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, prijava zbog privrednog prestupa i krivičnih prijava, prikupljanje podataka i informacija od interesa za ostvarivanje funkcija Gradske uprave, pripremanje izveštaja i informacija o izvršenom inspekcijskom nadzoru.

U okviru Odseka postoji Grupa nadzornika u okviru koje se obavljaju jednostavniji poslovi i upravne radnje u oblasti inspekcijskog nadzora, vrši kontrola terena i pruža stručno-tehnička pomoć građevinskom inspektoru.
Pravni i opšti poslovi i poslovi prinudnih izvršenja:

1. Odsek za pravne i opšte poslove,

U okviru koga se obavljaju se poslovi koji se odnose na:

* pružanje stručne pomoći izvršiocima u vođenju upravnog postupka i pripremi rešenja, davanje stručnih smernica za vođenje usmenih rasprava u upravnom postupku, obrađivanju zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, sačinjavanje prijava za privredne prestupe, krivičnih prijava, obradu prigovora i žalbi, praćenje propisa u oblasti evidencija u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju, pripremu analize, izveštaja i informacije o radu Odseka, praćenje propisa iz delokruga rada Gradske uprave, pripremu i objedinjavanje odgovora i izjašenja Gradske uprave prema organima Grada, drugim gradskim upravama, službama, Gradskom javnom pravobranilaštvu, državnim organima i organizacijama, vođenje objedinjene evidencije prisutnosti na radu zaposlenih u Gradskoj upravi, organizaciju rada Odseka i rad dispečera, organizovanje poslova prijema, evidentiranja i rasporeda predmeta i pošte, prijem i ekspediciju obrađenih predmeta za arhiviranje i ekspediciju pošte iz Gradske uprave, organizaciju vođenja propisanih evidencija za potrebe pojedinih odseka, na ažuriranje i urednost propisanih evidencija.

U odnosu na raniji Pravilnik, a u cilju brže i efikasnije saradnje sa građanima, sistematizovano je radno mesto:

Dispečer – operater , u okviru koga se :

Obavljaju poslovi prijema prijava građana i drugih subjekata zaprimljenih telefonskim putem ili na drugi način, raspoređivanja nadležnim inspekcijama po oblastima, daju obaveštenja po pozivima građana, evidentiranja prijava pod delovodnim brojem, upućivanja nadležnim organima prijava koje nisu u nadležnosti ove uprave, i obavljaju operaterski poslovi i poslovi tehničke obrade tekstova.

2. Odsek za prinudna izvršenja. u okviru koga se obavljaju poslovi koji se odnose na:

* organizovanje i sprovođenje prinudnih izvršenja, obavljanje pregleda objekata radi utvrđivanja načina izvršenja, procenu radne snage i mehanizacije za sprovođenje izvršenja, donošenje plana i utvrđivanje dinamike izvršenja, sastavljanje zapisnika o prinudnom izvršenju,
* saradnju sa javnim preduzećima, privrednim društvima, službama i organima koji učestvuju u poslovima prinudnog izvršenja, radi preduzimanja mera da se na objektima koji su predmet izvršenja isključi električna energija, plin, PTT linije, vodovod i kanalizacija i drugi infrastrukturni sadržaji, obezbeđenje prisustva pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, utvrđivanje troškova prinudnih izvršenja (troškovi radne snage, mehanizacije i dr.)

Ul. Arse Teodorovića br. 5 /II, Novi Sad

RADNO VREME :
I Smena :07,00 – 15,00,
II Smena : 14,00-22,00
III. Smena: 22,00-06,00