Page: Inspekcijske službe

GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Načelnik: Željko Radulović, tel. 6616-754, tel/telefaks 6624-470,
Zamenik načelnika : Zorica Urošević

Gradska uprava za inspekcijske poslove vrši inspekcijski nadzor po službenoj dužnosti i po prijavama građana, a postupak se vodi po službenoj dužnosti.

Prijave građana se podnose putem dispečera i centrale, poštom ili podneskom predatim pisarnicu u Gradske kuće, Trg slobode br.1, šalter 12.

Polazeći od vrste i obima poslova utvrđenih Odlukom o Gradskim upravama Grada Novog Sada, u Gradskoj upravi obrazuju se uže unutrašnje jedinice i to:

I. Komunalna inspekcija
II. Inspekcija za saobraćaj i puteve
III. Inspekcija za zaštitu životne sredine
IV. Građevinska inspekcija
V. Pravni i opšti poslovi i poslovi prinudnih izvršenja

U okviru Gradske uprave za inspekcijske poslove obavljaju se poslovi u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i to:

I. Komunalna inspekcija:

1. Odsek za kontrolu komunalnih sistema, u okviru koga se vrši:

* inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje snabdevanje vodom, odvođenje otpadnih voda, snabdevanje toplotnom energijom, raskopavanje javnih površina, zauzeće javnih površina gradilišnim ogradama i građevinskim materijalom,

2. Odsek za kontrolu komunalnih objekata i uređaja na javnim površinama, u okviru koga se vrši:

* zaštita komunalnih objekata i javnih površina, održavanje stambenih zgrada, plakatiranje, postavljanje objekata i uređaja na javnim površinama u skladu sa propisima Grada ( u daljem tekstu: Grad), klima uređaja, urbanog mobilijara, bespravno zauzeće javnih površina, održavanje javne rasvete, kontrolu radnog vremena ugostiteljskih objekata,

3. Odsek za kontrolu i zaštitu javnih zelenih i drugih javnih površina, u okviru koga se vrši:

* zaštita javnih zelenih i drugih javnih površina od prljanja i nanošenja štete, iznošenje i deponovanje smeća, deponovanje građevinskog materijala, šuta i ogreva, uklanjanje snega i leda, uređenje i održavanje grobalja, nadzor nad primenom propisa o uređenju grada, komunalnom redu i zaštiti i održavanju javnih zelenih površina, i Grupa za kontrolu uslova držanja i zaštite domaćih životinja, u okviru koje se :
obavljaju se poslovi koji se odnose na primenu propisa o uslovima držanja i zaštite domaćih životinja i stanja komunalnog reda u pogledu zaštite javnih zelenih i drugih javnih površina, upravne radnje, donošenje upravnih akata, vođenje upravnih i izvršnih postupaka, koordiniranje rada u vezi prinudnih izvršenja i podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

U svim odsecima i grupi, inspektori donose akte koji se odnose na:

* vođenje upravnog i izvršnog postupka, donošenje upravnih akata i obavljanje upravnih radnji u postupku inspekcijskog nadzora u komunalnoj oblasti,
* podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i prijava zbog privrednog prestupa, prikupljanje podataka i informacija od interesa za ostvarivanje funkcija Gradske uprave, pripremanje izveštaja i informacija vezanih za inspekcijski nadzor, kao i drugi poslovi u vezi sa kontrolom komunalnih objekata i uređaja na javnim površinama.

U svim odsecima i grupi, postoji Grupa nadzornika u kojoj se obavljaju se jednostavniji poslovi i upravne radnje u oblasti inspekcijskog nadzora, vrši kontrola terena i pruža stručno-tehnička pomoć komunalnim inspektorima.

II. Inspekcija za saobraćaj i puteve:

1. Odsek za kontrolu drumskog saobraćaja i kontrolu obale i vodenog prostora,u okviru koga se vrši kontrola:

* prevoza putnika u drumskom saobraćaju – javni prevoz putnika (taksi prevoz putnika, linijski, vanlinijski prevoz i prevoz putnika za spostvene potrebe), parkiranje drumskih motornih vozila, održavanje i korišćenje parkirališta, saobraćajne signalizacije na parkiralištu, prevoz stvari u drumskom saobraćaju, linijski, vanlinijski i prevoz stvari za sopstvene potrebe i druge poslove nadzora u drumskom saobraćaju, način korišćenja obale i vodenog prostora na unutrašnjim vodama (pristaništa, zimovnici, sidrišta i postavljanje objekata na vodi za obavljanje delatnosti) i druge poslove nadzora u drumskom saobraćaju i kontroli obale i vodenog prostora,

2. Odsek za kontrolu puteva, u okviru koga se vrši kontrola:

* izgradnje, rekonstrukcije i održavanja puteva, pregled investiciono-tehničke dokumentacije, organizovanje postavljanja i kontrolu horizontalne, vertikalne i svetlosne signalizacije, raskopavanje i dovođenje u tehnički ispravno stanje javnih saobraćajnih površina, postavljanje reklamnih tabli i druge opreme i objekata u putnom pojasu, prevoz putnika u drumskom saobraćaju – javni prevoz putnika (taksi prevoz putnika, linijski vanlinijski prevoz i prevoz putnika za spostvene potrebe), parkiranje drumskih motornih vozila, održavanje i korišćenje parkirališta, saobraćajne signalizacije na parkiralištu, prevoz stvari u drumskom saobraćaju, linijski, vanlinijski i prevoz stvari za sopstvene potrebe i druge poslove nadzora u drumskom saobraćaju, vođenja upravnog i izvršnog postupka, obavljanje upravnih radnji i donošenje upravnih akata u postupku inspekcijskog nadzora kontrole javnog prevoza putnika, parkirališta, prevoza stvari i obale i vodenog prostora, i donošenje akata o troškovima prinudnih izvršenja,
* podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i prijava zbog privrednog prestupa, prikupljanje podataka i informacija od interesa za ostvarivanje funkcija Gradske uprave, pripremanje izveštaja i informacija vezanih za inspekcijski nadzor.

III. Inspekcija za zaštitu životne sredine

1. Odsek za zaštitu životne sredine u okviru koga se obavljaju poslovi koji se odnose na:

* zaštitu vazduha od zagađenja i zaštitu od štetnog delovanja buke, vršenje nadzora nad radom objekata i uređaja koji svojim delovanjem mogu dovesti do većih zagađenja vazduha ili do značajnijeg povećanja nivoa buke, sprovođenje mera zaštite životne sredine definisanih studijom o proceni uticaja, inspekcijski pregled poslovnih prostorija i ocenu ispunjenosti uslova za rad postrojenja u pogledu zaštite životne sredine pri obavljanju registrovane delatnosti, vođenje potrebne evidencije o zagađivačima vazduha i izvorima buke, nalaganje izrade studije o proceni uticaja projekata na stanje životne sredine i pribavljanje integrisane dozvole za sva postrojenja i aktivnosti za koje odobrenje za izgradnju i početak rada izdaje nadležni organ Grada, a u skladu sa zakonom i drugim aktima nadležnih organa koji regulišu ovu materiju,
* vođenje upravnog i izvršnog postupka, donošenje upravnih akata i obavljanje upravnih radnji u postupku inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite životne sredine,
* podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i prijava zbog privrednog prestupa, prikupljanje podataka i informacija od interesa za ostvarivanje funkcija Gradske uprave, pripremanje izveštaja i informacija o izvršenom inspekcijskom nadzoru.