Page: Gradska uprava

Novi Sad ima status grada i sastoji se od dve gradske opštine: Gradska opština Novi Sad (koja obuhvata bački deo grada Novog Sada i čije je sedište u Novom Sadu) i Gradska opština Petrovaradin (koja obuhvata sremski deo grada Novog Sada i čije sedište je u Petrovaradinu). Grad Novi Sad ima svojstvo pravnog lica. Sedište Grada je u Novom Sadu.

Organi vlasti u Gradu Novom Sadu su Skupština Grada Novog Sada, Gradonačelnik, Gradsko veće i Gradska uprava:

• Skupština grada Novog Sada je predstavničko telo (organ) građana, koje sačinjavaju odbornici izabrani na neposrednim lokalnim izborima, tajnim glasanjem, na četiri godine i koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti utvrđene zakonom. Skupština Grada ima 78 odbornika.

• Gradonačelnik Novog Sada zastupa grad i vrši izvršnu funkciju u Gradu Novom Sadu. Gradonačelnik se bira istovremeno kad i odbornici za Skupštinu grada neposrednim tajnim glasanjem, na vremenski period od četiri godine, u skladu sa zakonom. Gradonačelnik ne može biti odbornik Skupštine grada.

• Gradsko veće je organ Grada Novog Sada koji usklađuje ostvarivanje funkcija Gradonačelnika i Skupštine grada i vrši kontrolno-nadzornu funkciju nad radom Gradske uprave. Gradsko veće čine 11 članova: gradonačelnik i 10 članova. Članove Gradskog veća bira Skupština grada, na predlog Gradonačelnika, na četiri godine.

• Gradska uprava obavlja upravne poslove u okviru prava i dužnosti Grada Novog Sada i određene stručne poslove za potrebe Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća.

 

GRADSKI ORGANI

SKUPŠTINA GRADA NOVOG SADA:

PREDSEDNIK SKUPŠTINE: Aleksandar Jovanović

POTPREDSEDNIK SKUPŠTINE: Marija Cvejić
Žarka Zrenjanina 2, centrala

KABINET PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADA
Žarka Zrenjanina

GRADONAČELNIK
Igor Pavličić, Gradska kuća, Trg slobode 1, centrala:
Javni pravobranilac Lidija Jaramaz Lisica,

GRADSKA UPRAVA
Gradska kuća, Trg slobode 1 , centrala:
Radnička 2, centrala:

GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE
Žarka Zrenjanina 2, centrala:
Načelnik: Radmila Pejin,
Zamenik: Željka Mumin

GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU I TURIZAM
Radnička 2, centrala:
Načelnik: Ivanka Čubrilo,
Zamenik: Svetlana Strugar

DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
Direktor: Banči Ferenc,

GRADSKA UPRAVA ZA ZDRAVSTVO
Žarka Zrenjanina 2, centrala:
Načelnik: Mila Uverić-Radović,
Zamenik: dr Aleksandar Grujić

GRADSKA UPRAVA ZA KULTURU
Žarka Zrenjanina 2, centrala:
Načelnik: Tijana Pavlov,
Zamenik: Dejana Šranc

GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVANjE
Žarka Zrenjanina 2, centrala
Načelnik: Zoran Kuzeljević,
Zamenik: Đorđe Pisarov

GRADSKA UPRAVA ZA PROPISE
Žarka Zrenjanina 2, centrala
Načelnik: Zora Đorđević,
Zamenik: Danica MatovićZamenik: Branislava Tica

GRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Radnička 2, centrala: 421-109, 529-236
Načelnik: dr Aleksandra Jovanović Galović
Zamenik: dr Dragica Branković

SEKTOR ZA INFORMISANjE U KABINETU

GRADONAČELNIK GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE POSLOVE
Žarka Zrenjanina 2, centralaZamenik: Ozrenka Zrnić

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
Žarka Zrenjanina 2, centrala Direktor: Tatjana Gladović,
Zamenik: Sava AleksandrovićBIRO ZA PRUŽANjE PRAVNE POMOĆI
Direktor: Mirjana Bajagić,
Zamenik dirktora: Branko Miljević

Porez na imovinu fizičkih lica
Gradska poreska uprava, Bulevar Mihajla Pupina 3
ČLANOVI GRADSKOG VEĆA
Gradska kuća,
Trg slobode 1