Page: Detaljnije o projektu

Aktivnosti Zajedničkog programa biće usmerene ka: razvijanju politike zapošljavanja mladih i migratorne politike zasnovane na statističkim podacima, indikatorima i analizama; osnaživanju kapaciteta državnih institucija sa ciljem razvijanja integrisanog sistema tržišta rada i socijalnih usluga; podršci lokalnim institucijama u cilju efikasnijeg rukovođenja novim programima zaapošljavanja i socijalnih usluga. U okviru Programa, radiće se na izradi modela integrisanih usluga namenjenih teže zapošljivim grupama, naročito Romima povratnicima, shodno Sporazumu o readmisiji, kao i drugim društvenim grupama kojima preti socijalna isključenost i koje se smatraju potencijalnim emigrantima. Projekat predviđa uključivanje 3000 mladih u mere aktivne politike zapošljavanja. Takođe, planirano je razvijanje seta indikatora za sistematično praćenje mladih na tržištu rada, razvijanje politike i akcionog plana za upravljanje radnim migracijama, jačanje kapaciteta filijala NSZ na pomenutim područjima, stvaranje osnova za dugoročno finansiranje mera za zapošljavanje mladih, osnivanje javno-privatnih i osnaživanje lokalnih partnerstava.

Zajednički program će realizovati četiri specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija – ILO, UNICEF, UNDP i IOM i nadležni organi Republike Srbije (Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Rapublički zavod za statistiku i Nacioanlna služba za zapošljavanje). Osnov za usvajanje Zajedničkog programa proizlazi iz Okvirnog spporazuma UN (UNDAF) za Srbiju i Crnu Goru za period od 2005. do 2009. godine.

Period implementacije Programa: jul 2009 – jul 2012.

  • Projekat Promocija zapošljavanja mladih u Srbiji

Projekat je otpočeo 01. jula 2009. godine. Deo je Zajedničkog programa u segmentu programa aktivnih mera tržišta rada namenjenih nezaposlenim mladim ljudima sa niskim stepenom obrazovanja. Projekat se realizuje u Borskom, Raškom, Braničevskom i Severnobačkom okrugu. Cilj ovog pilot projekta je da se pronađu rešenja za konkretne teškoće sa kojima se susreću mladi pri stupanju na tržište rada – nizak stepen obrazovanja, nedostatak radnog iskustva i dr. putem složenih intervencija koje kombinuju informacije o tržištu rada, pomoć u traženju posla, savetovanje u vezi sa zapošljavanjem, stručnu edukaciju i subvencionisano zapošljvanje.

Novi Sad is a great tourist destination where you can savor the rich culture and hospitality of the region. While there, you can also play casino games at this Canadian site.

Projekat finansira Vlada Italije (29.900.000 RSD).

Detaljnije o projektu

Aktivnosti Projekta biće usmerene ka: osnaživanju kapaciteta NSZ za planiranje, sprovođenje, praćenje i evaluaciju integrisanih programa namenjenih ugroženim mladima; podršci filijalama NSZ u cilju efikasnijeg rukovođenja novim programima zapošljavanja i uključivanja mladih nezaposlenih sa niskim stepenom obrazovanja u mere aktivne politike zapošljavanja; sprovođenju programa aktivnog zapošljavanja mladih; evaluaciji efekata programa na zapošljavanje i zarade. Ciljne grupe Projekta su mladi nezaposleni od 15 do 30 godina sa I i II stepenom stručne spreme i oni koji su napustili srednju školu, na evidenciji NSZ u Borskom, Raškom, Braničevskom i Severnobačkom okrugu; savetnici za zapošljavanje NSZ u lokalnim filijalama NSZ, koji će biti obučeni za sprovođenje programa zapošljavanja namenjenih ugroženim mladima.

Projekat realizuje ILO-Subregionalna kancelarija za Centralnu i Istočnu Evropu i Nacionalna služba za zapošljavanje.

Period implementacije Projekta: jul 2009-jul 2012.

 

  • Projekat za migracije PRO Programa

Projekat će ojačati lokalnu samoupravu u jugozapadnoj Srbiji da pruža bolje usluge, doprineti povećanju pristupajavnim službama i uslugama i doprineti integraciji migranata u jugozapadnoj Srbiji u društveni i ekonomski život regiona, čime se doprinosi razvoju šire zajednice i integraciji Srbije u EU.

Projekat se realizuje u okviru PRO Programa (Program razvoja opština u jugozapadnoj Srbiji), koji finansiraju EU, preko Delegacije EK u Srbiji, i Vlada Švajcarske preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Projekat se implementira u periodu od januara do decembra 2009. godine.

Projekat za migracije finansira Vlada Švajcarske (1.531.881 USD).